ul. Nowowiejska 70/19, 50-315 Wrocław

604-166-953

Regulamin obozów Parasol Wrocław

 • Home
 • /
 • Regulamin obozów Parasol Wrocław

Regulamin obozów Parasol Wrocław

Opublikowany: 6 sierpnia 2023

Regulamin Obozów Piłkarskich

§ 1 WYDARZENIE I REGULAMIN

1. Organizatorem obozu (Zwanego dalej wydarzeniem) jest Fundacja Game Sport Ul. Nowowiejska 70/19 50-315 Wrocław. NIP: 8982207384. REGON: 022390484 KRS: 0000494615. (Zwane dalej organizatorem)

2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie mógł korzystać z usług Fundacji Game Sport w przypadku nieprzyjęcia warunków Regulaminu Obozów.

3. W obozach mogą uczestniczyć zawodnicy w wieku 5-21 lat (zwani dalej Uczestnikami).

4. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny poprzez przesłanie maila do trenera prowadzącego, Opiekun musi ponadto wypełnić i podpisać kartę kwalifikacyjną i regulamin obozu i przekazać dokumenty trenerowi prowadzącemu przed wyjazdem na obóz. Proszę nie wysyłać dokumentów na e-mail.

5. Aktualna oferta cenowa obozów dostępna jest na stronie https://sport-game.pl/pl/obozy-lato-2024-parasol-wroclaw.html

6. Warunki rezerwacji obozu:

6.1. Rezerwacja: Należy zapisać dziecko u trenera prowadzącego i przelać zadatek w kwocie 300 zł na konto Fundacji Game Sport

6.2. Zadatki należy wpłacić do dnia 20.04.2024. Przy wpłacie zadatku do 25.03.2024 obowiązuje cena promocyjna.

6.3. Całość opłaty za obóz odbywający się w Polsce powinna zostać opłacona najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem obozu. .

6.4. Wpłaty dokonywane są na konto bankowe Organizatora.

6.5. Faktura może zostać wystawiona na prośbę osoby zgłaszającej. Należy wysłać dane do faktury na do trenera prowadzącego najpóźniej na 5 dni przed obozem

6.7. Brak wpłaty w określonych powyżej terminach – z przyczyn leżących po stronie Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego bądź bez podania uzasadnionego powodu poprzez wiadomość e-mail na  obozy.game@gmail.com – powoduje wycofanie zgłoszenia Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconego zadatku.

6.8. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozie – Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie emailem na adres obozy.game@gmail.com . W powyższej sytuacji Organizator dokona zwrotu uiszczonych już wpłat z zastrzeżeniem:

– rezygnacja do 45 dni przed data rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem zadatku w wysokości 300 zł/obóz

– rezygnacja na mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem 700 zł na poczet zapłaty zarezerwowanego miejsca noclegowego wraz  z wyżywieniem oraz opłaty na ubezpieczenie.

– rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem 900 zł na poczet zapłaty zarezerwowanego miejsca noclegowego wraz  z wyżywieniem oraz opłaty na ubezpieczenie

W przypadku choroby/kontuzji uczestnika cała kwota podlega zwrotowi na podstawie zwolnienia lekarskiego.

6.9. Istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika znajdą na to miejsce innego Uczestnika spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie.

6.10. Wysłanie zgłoszenia i zadatku jest jednoznaczne z akceptacja warunków rezerwacji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania obozu Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% dokonanych wpłat.

8. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika np. w przypadku spóźnienia się na obóz, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na obozie.

9. W przypadku braku napłynięcia do Organizatora formularzy zgłoszeniowych Uczestników w ilości zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły obozu, Organizator zastrzega możliwość odwołania obozu w terminie 14 dni od daty jego planowanego rozpoczęcia, co równoznaczne jest z istnieniem po stronie Organizatora obowiązku zwrotu całości kwoty wpłaconej przez rodzica/opiekuna w terminie 30 dni od daty jego planowanego zakończenia.

10. Oświadczenie w tym przedmiocie dla swej skuteczności winno zostać złożone przez Organizatora drogą mailową na adres mailowy klubu i trenera.

11. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu stacjonarnego, zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie w terminie trwania obozu. Organizator zapewnia Uczestnikom wodę lub bidony z filtrem.

12. Organizator podczas obozów zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie klubowej kadrze trenerskiej (kadrę trenerską zapewnia kub)

13. Organizator zapewnia kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami.

14. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.

15. Kadra trenerska ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu przyjazdu na obóz  – do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych.

16. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt RTV, sprzęt multimedialny Uczestnika oraz inne rzeczy osobiste Uczestnika. Istnieje możliwość pozostawienia kieszonkowego dla uczestnika w podpisanej kopercie w pokoju trenerów.

17. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialna za szkody i straty wyrządzone z winy Uczestnika.

18. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z obozu.

19. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wcześniejszego przyjazdu dziecka na obóz.

20. Organizator zawiera ubezpieczenie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

21. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Uczestnika Obozu oraz podpisany regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu. Brak powyższej dokumentacji skutkuje usunięciem zawodnika z obozu. 

22. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawda podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie obozowej.

23. W przypadku gdy Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu. Organizator nie zwraca kosztów transportu.

24. Rodzic/Opiekun prawny dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, jeśli kierownik obozu lub wychowawca dziecka wyrażą takie życzenie. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inna osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.

25. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają względem Organizatora, iż Uczestnik jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu. W szczególności rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, iż po stronie Uczestnika nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa w zajęciach sportowych przewidzianych w toku obozu.

26. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste.

27. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora – kierownikowi, wychowawcy, trenerom, obsłudze obiektów.

28. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.

29. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju i miejscach spożywania posiłków.

30. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.

31. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu (hotelu, hali sportowej, boiska itp.).

32. Obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych typu: laptop, konsola do gier, tablet, notebook. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do telefonu komórkowego, w celu kontaktu z rodzicem/opiekunem, jedynie w wyznaczonych przez kierownika lub wychowawcę godzinach.

33. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie, Organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z obozu. Wszelkie koszty związane z taka sytuacja ponosi Rodzic/Opiekun prawny.

34. Na obozach obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usuniecie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.

35. W przypadku niemoralnego, w opinii kierownika obozu, zachowania Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty z obozu na koszt Rodzica/Opiekuna prawnego.

36. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:

-pełnego skorzystania z programu obozu,

-korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów,

-wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,

-uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,

-poszanowania swoich poglądów i przekonań,

-kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,

37. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

– przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz się odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,

– realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,

– odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,

– przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego,

– informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),

38. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.

39. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.

Zmiany Regulaminu:

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie https://sport-game.pl/pl/obozy-lato-2024-parasol-wroclaw.html

2. Fundacja Game Sport może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Po wprowadzeniu takich zmian, Fundacja Game Sport udostępni nowa wersje Regulaminu i/lub Polityki Prywatności pod adresem: https://sport-game.pl/pl/obozy-lato-2024-parasol-wroclaw.html

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: https://sport-game.pl/pl/obozy-lato-2024-parasol-wroclaw.html

4. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny uznaje i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego z usług lub serwisów po dacie zmiany niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na Regulamin w nowym brzmieniu.

§ 2 DANE OSOBOWE

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Game Sport Ul. Nowowiejska 70/19 50-315 Wrocław. NIP: 8982207384. REGON: 022390484 KRS: 0000494615

 

II. Inspektor Ochrony Danych.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email obozy.game@gmail.com

III. Cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Fundacja Game Sport przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z zawarciem, świadczeniem umowy dotyczącej oferowanych usług a także oferowaniem usług powiązanych,
 2. Fundacja Game Sport przetwarza Twoje dane osobowe aby zgromadzić dane na temat Twojej dotychczasowej kariery piłkarskiej 
 3. Fundacja Game Sport przetwarza Twoje dane osobowe aby promować Twoją osobę w środowisku piłkarskim w celu wparcia Twojej kariery.
 4. Fundacja Game Sport przetwarza Twoje dane osobowe aby zagwarantować Ci ubezpieczenie podczas obozów
 5. Fundacja Game Sport przetwarza Twoje dane wrażliwe aby móc zidentyfikować Twoje predyspozycje sportowe i je wspierać
 6. Fundacja Game Sport przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Wysyłanie wiadomości e-mail, sms a także połączenie telefoniczne z informacją dotyczącą naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych.
 7. Fundacja Game Sport przetwarza dane osobowe w celu wsparcia rozwoju kariery piłkarskiej uczestników Wydarzenia;
 8. Fundacja Game Sport przetwarza dane osobowe w celu promocji umiejętności i osiągnięć piłkarskich uczestników Wydarzenia;
 9. Ponadto Fundacja Game Sport przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-6, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.

Fundacja Game Sport przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

IV. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

 1. Fundacja Game Sport przetwarza przede wszystkim dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby i weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania, a także dane Twoich opiekunów prawnych (w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania)
 2. Fundacja Game Sport przetwarza także takie dane (dotyczy to uczestników obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Fundacja Game Sport, którzy brali udział lub będą brać w testach motorycznych) jak wzrost, waga, tkanka tłuszczowa, BMI, szybkość, przyspieszenie, moc kończyn dolnych, zwinność, koordynacja oraz inne.

V. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przed odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Fundacja Game Sport ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

W związku z powyższym Fundacja Game Sport informuje o następujących kategoriach odbiorców:

 1. kluby piłkarskie, to jest podmioty zarejestrowane w PZPN jako Klub piłkarski,
 2. pośrednicy transakcyjni, to jest podmioty zarejestrowane w PZPN jako pośrednik transakcyjny,
 3. trenerzy, czyli osoby posiadające uprawnienia do trenowania zawodników piłki nożnej ,
 4. inne podmioty, które świadczą usługi na rynku piłkarskim,
 5. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Fundacja Game Sport;
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Fundacja Game Sport, w tym usługi hostingowe;
 7. podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Fundacja Game Sport;
 8. biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością Fundacja Game Sport;
 9. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Fundacja Game Sport informacji związanych z działalnością Fundacja Game Sport, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Fundacja Game Sport.

VI. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Fundacja Game Sport nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

VII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.1, będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres wynikający z przepisów prawa.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.2-9, będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres 10 lat lub do momentu wycofania Twojej zgody.

VIII. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

 1. Podanie danych o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, Fundacja Game Sport; nie zawrze z Tobą Umowy. Natomiast w przypadku gdy Umowa została zawarta z zastrzeżeniem uzupełnienia tych danych po jej zawarciu – w razie braku ich uzupełnienia Umowa zostanie rozwiązana.

IX. Informacje o Twoich prawach.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   2. cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);
   5. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   6. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, Fundacja Game Sport może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy
  1.  
    1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie IX.5. – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu
 5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie III.2 i III.3
 6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.
 7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy (to jest w przypadkach o których mowa w punktach III.5 i III.1), oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie Stowarzyszenie Football Trial nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
 9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XI. Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane

  1. Z zastrzeżeniem punktu III.7, Fundacja Game Sport nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

2 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.]

3 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]

§ 3 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego
  w formie fotografii lub zapisu wideo.

 2. W wypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, jeden z rodziców albo opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika niepełnoletniego poprzez zaakceptowanie regulaminu w momencie zakupu usługi.

 3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
  w dowolnej formie,

 2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w Wydarzeniu,

 3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

 4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

§ 4 FINANSOWANIE

 1. Organizator pokrywa koszty związane z organizacją Wydarzenia.

 2. Organizator nie zwraca Uczestników kosztów dojazdu na miejsce Wydarzenia.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W wypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, jeden z rodziców albo opiekun prawny poprzez zaakceptowanie regulaminu w momencie zakupu usługi na potwierdza że: wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika niepełnoletniego,  stan zdrowia Uczestnika jest dobry oraz brak przeciwwskazań medycznych do udziału uczestnika w treningach i rozgrywkach piłkarskich, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Organizatora oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora.
 2. Organizator nie odpowiada za niezgodne z prawdą dane uczestnika które zostały zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym,
 3. Organizator nie odpowiada za podszywanie się uczestników małoletnich pod swoich opiekunów prawnych podczas elektronicznego zgłoszenia na wydarzenie, a w szczególności gdy formularz wypełnia osoba małoletnia i podaje się za swojego opiekuna prawnego w celu akceptacji regulaminu wydarzenia a także zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 4. Każdy Uczestnik Wydarzenia jest w czasie jego trwania ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika podczas gry wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Wydarzenia.

 6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Wydarzeniu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

 7. Administratorem danych osobowych zebranych w celu organizacji, promocji i realizacji wydarzenia jest Organizator.

 8. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia uczestnictwo w Wydarzeniu.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym połączeń telefonicznych oraz przesyłanie przez Organizatora wiadomości sms lub wiadomości  na adres mailowy uczestników informacji i ankiet dotyczących działalności Organizatora.
 10. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń przedstawicieli Organizatora.
 11. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które będą w dalszym ciągu ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.
 12. Uczestnicy Wydarzenia zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku Wydarzeniem za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 14. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 15. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Fundacja Game Sport powiadomień, w tym powiadomień dotyczących zmian niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ogłoszeń zamieszczanych w ramach usług oraz serwisów Fundacja Game Sport
 16. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna dla Fundacja Game Sport z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań. Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję.
 17.  Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy nimi, a Fundacja Game Sport wyłącznej jurysdykcji sadów polskich.
 18. Niniejszy Regulamin, oraz stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, jego rodzicem/opiekunem prawnym a Fundacja Game Sport wynikający z Regulaminu podlega zawsze prawu polskiemu.
 19. W wypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal ważne i wiążące dla Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego.

Treningi indywidualne 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TRENINGACH INDYWIDUALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MISTRZA ŚWIATA, EUROPY I POLSKI PAWŁA SKÓRĘ